مرکز آموزش

Registering Backup Client Manually

Symptoms

You have successfully installed a Backup Client, but registration failed and machine does not appear in Backup Management Console.

Or you need to re-register a client machine to another Backup Account.

Solution

(!IMPORTANT: This method is NOT supported for registration of Agent for VMware (Windows)

Use this method to manually register a Backup Client.

Use quotation marks, if your password contains special characters or spaces.

Windows OS

 1. Open Command prompt and navigate to C:\Program Files\BackupClient\BackupAndRecovery: 
  cd "C:\Program Files\BackupClient\BackupAndRecovery"
 2. Issue this command to register the client machine: 
  register_msp_mms.exe register https://cloud.acronis.com <account> <password>

Linux OS

 1. Open terminal as root user

 2. Type in the following command to register the agent:
  /usr/lib/Acronis/BackupAndRecovery/AmsRegisterHelper register https://cloud.acronis.com <username> <password>

OS X

 1. Open terminal.
 2. Execute:
  sudo -u root "/Library/Application Support/BackupClient/Acronis/BackupAndRecovery/AmsRegisterHelper" register https://cloud.acronis.com <login> <password>
 • 0 کاربر این را مفید یافتند

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

مقالات مربوطه

Getting Started: Agent Installation

SeFlow Backup Cloud are web-based applications. To back up your data, you only need to install a...

how to change a Backup Account in the Agent

Windows agents In Backup management console, delete the agent machine from the list. Open...

Connection Verification Tool

Windows The tool is integrated into Agent for Windows and is executed during installation....

Configure your Firewall

Agents installed on the managed machines (end-user machines) need to have access to the...

Backing Up MySQL on Consistent State

Follow this article to back up MySQL databases on a machine in consistent state: Download and...